Grandia

Betonherstel

Grandia BetonherstelLeverings- en Uitvoeringsvoorwaarden van Grandia Betonherstel


1. BEGRIPSBEPALING EN TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 'opdrachtnemer' Grandia Betonherstel terwijl wordt verstaan onder 'opdrachtgever' degene die deze voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard.
1.2 Deze voorwaarden alsmede de hieronder in 1.3 genoemde voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of levering van diensten of zaken hoe dan ook, door opdrachtnemer aangegaan met enige opdrachtgever.
1.3 Op alle overeenkomsten zoals hierboven in 1.2 genoemd, zijn voorts naast deze voorwaarden van toepassing (de meest recente versie van) volgende voorwaarden: - in geval van een typische overeenkomst met een ingenieursbureau als opdrachtnemer: de "Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau (RVOI)"; - en in geval werken worden uitgevoerd: de "Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV)".
1 .4 In gevallen waar in de bovengenoemde RVOI of UAV voorwaarden inhoudelijk afwijken van onze eigen leverings-/uitvoeringsvoorwaarden prevaleert de inhoud van onze eigen voorwaarden.
1.5 Het bepaalde in 1.4 lijdt uitzondering indien de eerder genoemde voorwaarden gunstiger zijn voor opdrachtnemer en voor wat betreft de geschillenregelingen. Indien de eerder genoemde voorwaarden een ander bevoegd gerecht aanwijzen dan deze voorwaarden dan prevaleert de regeling van de meer specifieke voorwaarden.
1.6 Enige afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer is aanvaard.
1.7 Onze eigen voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van enige opdrachtgever. Ook indien in de voorwaarden van die opdrachtgever een bepaling van gelijke strekking als vorenstaande is opgenomen, hebben onze eigen voorwaarden voorrang.
1.8 Door het accepteren van de offerte of aanbieding, het geven van een opdracht of het doen van een bestelling, erkent en aanvaardt de wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden en doet die wederpartij afstand van zijn, of andere, algemene voorwaarden.

 

2. AANBIEDINGEN
2.1 Alle aanbiedingen en genoteerde orders zijn volledig vrijblijvend ook indien de offerte uitdrukkelijk en schriftelijk een termijn voor aanvaarding bevat.
2.2 Indien de opdrachtgever een vrijblijvend aanbod van de opdrachtnemer aanvaardt, dan heeft opdrachtnemer het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst van de aanvaarding het aanbod te herroepen waardoor geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.
2.3 Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn gebaseerd op een visuele opneming van het object en op een uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden, tenzij uitdrukkelijk anders is geoffreerd. Gegevens omtrent maat, sterkte, kleur en dergelijke worden bij benadering verstrekt.
2.4 De aanbiedingen van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

3. AANVAARDING
3.1 Overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komen slechts tot stand doordat een aanbod (tijdig) door de opdrachtgever wordt aanvaard en het aanbod niet door opdrachtnemer is herroepen of doordat opdrachtnemer een aanbod van de opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aanvaard.
3.2 De uitdrukkelijke aanvaarding van een aanbod door opdrachtnemer blijkt uit een schriftelijke bevestiging dan wel uit de feitelijke aanvang met de uitvoering van de overeenkomst.
3.3 Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren is hij aan opdrachtnemer betaling verschuldigd van alle tot dan toe gemaakte kosten, alsmede van een vergoeding van 20% van de aannemings- of koopsom. In geval opdracht-gever opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn, na daartoe te zijn aangemaand, in de gelegenheid stelt het werk uit te voeren wordt deze handelwijze geacht een annulering te zijn. Het vorenstaande laat onverlet het recht van opdrachtnemer op integrale schadevergoeding door opdrachtgever.
3.4 Wanneer na drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst stijgingen van kosten aan lonen, materialen, belastingen of premies plaatsvinden heeft opdrachtnemer het recht die stijgingen door te berekenen aan opdrachtgever.
3.5 Wanneer opdrachtnemer voor de opdracht geen dekking verkrijgt van een kredietverzekeringsmaatschappij heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

4. PRIJZEN EN FACTURERING
4.1 Alle prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief Omzetbelasting (B.T.W.).
4.2 De bij aanbieding/offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen offerte en oplevering van het werk, de prijzen van grondstoffen, materialen, lonen en sociale lasten, belastingen en ander kostenbepalende factoren zich wijzigen dan is ieder der partijen gerechtigd overeenkomstige aanpassing van de overeenkomst te verlangen ook al waren prijswijzigingen voorzienbaar.
4.3 Bij de uitvoering van werk en het verstrekken van adviezen zal opdracht-nemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, factureren volgens een termijnregeling: de eerste termijn vóór aanvang der werkzaamheden ter dekking van voorbereidings- en mobilisatiekosten; de volgende termijnen worden opgemaakt overeenkomstig de waarde van het gereed gekomen werk en de voor het werk ingekochte onverwerkte materialen.
4.4 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na verzending van een factuur schriftelijk tegen de inhoud van de factuur protesteert, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
4.5 Opdrachtnemer heeft het recht zaken onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te vorderen.

5. BETALING
5.1 Betaling van de facturen die opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter zake van de geleverde zaken, diensten en/of het uitgevoerde werk in rekening heeft gebracht dienen te geschieden binnen de overeengekomen termijn van normaliter dertig dagen zonder compensatie.
5.2 Betaling kan slechts geschieden met een wettig betaalmiddel à contant of middels bijschrijving van de girale betaling op het bank- of postgirorekeningnummer van gebruiker zoals vermeld op de factuur.
5.3 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.4 In geval van niet tijdige betaling zal de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, gehouden zijn voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden, boven de overeengekomen som een samengestelde rente te betalen van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan. Indien op 31 december van enig jaar enig bedrag aan rente is verschenen, dan zal dat bedrag bij de hoofdsom worden geteld en eveneens rentedragend worden.
5.5 Buiten het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de krachtens deze voorwaarden verschuldigde rente, is de gebruiker gerechtigd van de wederpartij alle kosten te vorderen die door niet of niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, daaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 15% van de verschuldigde hoofdsom.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 Zolang de opdrachtgever niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan blijven de geleverde zaken eigendom van opdrachtnemer. De opdrachtgever is zolang ook niet bevoegd de geleverde zaken te bezwaren of te vervreemden zonder toestemming van de opdrachtnemer.
6.2 Niettemin draagt de opdrachtgever vanaf het moment van levering het risico van verlies of beschadiging van de zaken. 6.3 Onverminderd de overige aan hem toekomende rechten is de opdrachtnemer gerechtigd om, indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan, de zaken terug te nemen, desnoods na demontage van die zaken.In dat laatste geval zal de opdrachtnemer de teruggenomen zaken crediteren naar de waarde die de zaken bij terugname blijken te hebben.

7. LEVERINGEN
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt van de materialen en grondstoffen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
7.2 De op een werk aangevoerde zaken zijn eigendom van de opdrachtnemer.
7.3 Alle levertijden worden door opdrachtnemer steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend of te beschouwen als een fatale termijn, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal de opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te voldoen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
7.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de wederpartij bestelde zaken in gedeeltes te leveren. Een deellevering mag door opdrachtnemer worden gefactureerd.
7.5 Ten aanzien van geleverde zaken dient terstond na in ontvangstnamen door de opdrachtgever te worden gereclameerd. Daarna worden reclames door opdrachtnemer niet meer geaccepteerd, tenzij opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk anders bericht.
7.6 In geval van retourzending van zaken door de opdrachtgever blijven deze voor risico van de opdrachtgever; eventuele vervoers- en opslagkosten komen voor zijn rekening.

8. OVERMACHT
8.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd wordt of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft de opdrachtnemer het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast dan wel de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. 8.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke niet aan opdrachtnemer te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van een verplichting van de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd op grond waarvan de nakoming redelijkerwijze niet kan worden gevergd.
8.3 Onder overmacht wordt in ieder geval verder verstaan oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, ziekte van opdrachtnemer, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht bij leveranciers alsmede het geval dat opdrachtnemer door zijn eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen.
8.4 De opdrachtgever kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering ten gevolge van overmacht geen recht op schadevergoeding ontlenen.
8.5 Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting het reeds geleverde en/of uitgevoerde gedeelte van het werk te betalen.

9. WIJZE VAN UITVOERING
9.1 De opdrachtnemer is gehouden het werk geheel naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk, door een niet aan opdrachtnemer te wijten oorzaak, gewijzigd dient te worden uitgevoerd, dan is de opdrachtnemer gehouden de noodzakelijke wijzigingen terstond onder opgave van de aan de wijzigingen verbonden kosten aan de opdrachtgever ter kennis te brengen.
9.2 De opdrachtgever dient op zijn kosten te zorgen voor goedgekeurde en voldoende gedetailleerde bouwtekeningen, vrij van precario, voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en afvoer van materialen, werktuigen en grondstoffen, overigens een goede toegankelijkheid van de werkplek, rekening houdend met zwaar transport, de afbakening of afsluiting van de weg of gedeelten daarvan en de plaatsing van waarschuwingsborden, verkeerstekens, verkeerslichtinstallaties etc., alsmede het overleg hierover met de plaatselijke autoriteiten, politie, brandweer etc, beveiliging en bewaking van het bouwterrein, een ongehinderde voortgang in een aaneengesloten fase tijdens normale werkuren, zonder verstoring door derden, het nemen van alle noodzakelijke maatregelen ter bestrijding van vorstverlet, het verzorgen van vereiste vergunningen en ontheffingen.
9.3 Opdrachtgever stelt opdrachtnemer nauwkeurig op de hoogte van de eventuele Gemeentelijke voorwaarden van Bouwen Woningtoezicht en onderhoudt gedurende de uitvoering van het werk de noodzakelijke contacten met de betreffende inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht, het tijdig voor aanvang der werkzaamheden aangeven van op het te bewerken bouwdeel aanwezige kabels, leidingen of andere kwetsbare zaken. Verder dient de opdrachtgever op diens kosten te voorzien in de mogelijkheid van aansluiting van elektrische apparaten en machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering benodigde faciliteiten, waaronder toiletten, schaftmogelijkheden enz.
9.4 Indien opdrachtnemer als gevolg van het niet tijdig aanbrengen van de faciliteiten als genoemd in 9.2 en 9.3 de uitvoering niet kan aanvangen of voortzetten dient de opdrachtgever de schade die opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt, te vergoeden.
9.5 Onverminderd het bepaalde in 9.4 is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zo spoedig mogelijk te waarschuwen wanneer opdrachtnemer niet op het afgesproken tijdstip kan aanvangen.
9.6 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich of een derde heeft voorbehouden, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
9.7 Indien blijkt dat voor het leveren van goed en deugdelijk werk meer arbeid en materiaal moet worden besteed dan bij het aanvaarden van de opdracht redelijkerwijs was te voorzien, zal opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis stellen. De meerdere kosten zullen in dat geval door de opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed.

10. NIET OF ONVOLDOENDE NAKOMING DOOR OPDRACHTGEVER
10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de opdrachtnemer gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel ontbonden te verklaren zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is, of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten.
10.2 Het bepaalde in 10.1 geldt onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding door de opdrachtgever van alle schade, kosten en rente.
10.3 Indien opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet of niet tijdig zal betalen is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van genoegzame zekerheid binnen een door opdrachtnemer gestelde redelijke termijn, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst voor het resterende gedeelte te ontbinden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die daarvan het gevolg is.

11. OPLEVERING
11.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd zodra opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld of zodra de opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen.

<12. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Gedurende veertien dagen - tenzij een langere termijn is overeengekomen - na de oplevering is de opdrachtnemer gehouden in die periode aan de dag getreden gebreken aan het door hem uitgevoerde werk, welke schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht, te herstellen, met uitzondering van de gebreken die een gevolg zijn van door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of werkwijzen, van door de opdrachtnemer of in zijn opdracht door derden geleverde materialen of grondstoffen, of van enige van buiten komende oorzaak.
12.2 Na verstrijken van de in 12.1 genoemde termijn is de opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor enige schade aan of door het uitgevoerde werk toegebracht, behoudens indien het uitgevoerd werk een verborgen gebrek bevat, ontstaan door schuld van de opdrachtnemer, zijn ondergeschikten of door de opdrachtnemer in het werk gestelden, en de opdrachtnemer binnen zes weken na ontdekking daarvan mededeling is gedaan.
12.3 De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien zij na verloop van drie jaren na het tijdstip van oplevering wordt ingesteld.
12.4 De opdrachtnemer aanvaardt voor de uitvoering van zijn verbintenissen geen verdere aansprakelijkheden en geeft geen verdere garanties dan voor zover deze bij het aangaan der overeenkomst schriftelijk door de opdrachtnemer zijn toegezegd.
12.5 De opdrachtnemer aanvaardt nimmer verantwoordelijkheid voor zaken, die zijn vervaardigd op aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden.
12.6 De opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld en het hierboven gestelde, jegens de opdrachtgever en/of derden niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van de uitvoering van de verbintenis ontstaan of met de uitvoering van de verbintenis verband houdende.
12.7 Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer geldt in gelijke mate voor de personeelsleden van opdrachtnemer en voor derden waarvan door opdrachtnemer bij de uitvoering van de verbintenis gebruik wordt gemaakt.
12.8 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden zal iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, diens personeel en/of door hem gebruikte derden steeds beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot de betreffende overeenkomst, voor zover dit factuurbedrag reeds door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer is betaald. 12.9 Indien de opdrachtnemer, diens personeel en/of door opdrachtnemer gebruikte derden te dezer zake door derden mochten worden aangesproken, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer respectievelijk diens personeel en door hem gebruikte derden volledig vrijwaren en hen al datgene vergoeden wat zij aan derden moeten voldoen.

13. TEKENINGEN, ONTWERPEN, ADVIEZEN EN MONSTERS
13.1 De ontwerpen, tekeningen, adviezen, monsters, modellen en dergelijke die door of in opdracht van de opdrachtgever zijn vervaardigd alsmede de daarop rustende auteursrechten blijven eigendom van de opdrachtnemer en mogen door de opdrachtgever niet worden verveelvoudigd en/of aan derden getoond.
13.2 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor onjuistheden in de ontwerpen, berekeningen, tekeningen en ander informatiedragers die door of namens de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan opdrachtnemer worden verstrekt. De opdrachtnemer is ook niet verplicht onderzoek te doen naar de juistheid van de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtnemer mag zonder meer afgaan op de juistheid van een en ander.
13.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van eventuele onjuistheden in de door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, ook indien de overeenkomst een internationaal karakter draagt.
14.2 Alle geschillen tussen partijen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de meest recente versie van de Statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.

 

Vraag eenvoudig en vrijblijvend een online offerte aan.

 

Neem tijdens kantooruren contact op via:
0345-613155
info@grandiabetonherstel.nl